понеделник, 21 август 2017 17:46:52
Бит Фест

Вест: На Ју­ли­ја од Ру­си­ја и` се до­па­ѓа ма­ке­дон­ски­от Ро­мео

Admin Bitola јули 24, 2013 Бит Фест во медиумите Коментарите се исклучени на Вест: На Ју­ли­ја од Ру­си­ја и` се до­па­ѓа ма­ке­дон­ски­от Ро­мео
Вест: На Ју­ли­ја од Ру­си­ја и` се до­па­ѓа ма­ке­дон­ски­от Ро­мео

“Ми се до­па­ѓа ма­ке­дон­ски­от Ро­мео, мно­гу доб­ро се раз­би­ра­ме, мис­лам де­ка се ра­бо­ти за кар­ма”, ова го из­ја­ви рус­ка­та Ју­ли­ја, по­точ­но ак­тер­ка­та Ев­ге­ни­ја Игум­но­ва за ма­ке­дон­ски­от Ро­мео, ак­те­рот Де­јан Ли­лиќ.

Двај­ца­та ви­кен­дов, со впе­чат­ли­ва из­вед­ба на дра­ма­та за заб­ра­не­та­та љу­бов “Ро­мео и Ју­ли­ја”, го от­во­ри­ја “Шек­спир фес­ти­ва­лот” во Би­то­ла. Би­тол­ча­ни во еден здив ја из­гле­даа дво­ча­сов­на­та прет­ста­ва, коп­ро­дук­ци­ски про­ект на те­ат­ри­те од Би­то­ла и “Ве­ра Ко­ми­сар­жев­ска­ја” од Санкт Пе­тер­бург, ко­ја соб­ра ап­ла­у­зи, ова­ции и сол­зи.
“Јас и Ли­лиќ има­ме ис­ти чув­ства, мис­ли, па ду­ри сме ро­де­ни и во ис­та го­ди­на. Ста­нав­ме мно­гу доб­ри дру­га­ри. Не се на­о­ѓа се­ко­гаш до­бар пар­тнер на сце­ната”, ре­че Игум­но­ва.
Ма­ке­дон­ски­от Ро­мео ве­ли де­ка се внел дла­бо­ко во ли­кот.
“Ко­га се иг­ра Шек­спир, тоа е ком­плек­сно соз­да­ва­ње на лик, на што мора да се ра­бо­ти од по­че­ток до крај. Ли­ко­ви­те кај Шек­спир жи­ве­ат ед­на суд­би­на, тоа тре­ба да се до­ло­ви за да ста­нат жи­ви на сце­на. Ако вле­зеш во таа при­каз­на, од ср­це и ду­ша, из­ле­гу­ва до­бар лик”, ве­ли Ли­лиќ.

Ре­жи­се­рот Де­јан Прој­ков­ски бе­ше за­до­во­лен што пре­ку прет­ста­ва­та ус­пе­ал ги обе­ди­ни рус­ки­от и ма­ке­дон­ски­от те­а­тар. Нап­ра­ви Ка­пу­ле­ти и Мон­те­ки да раз­го­ва­ра­ат на раз­лич­ни ја­зи­ци, а, се­пак, да се раз­би­ра­ат во име на љу­бов­та.
За вре­ме на прет­ста­ва­та има­ше тех­нич­ки проб­ле­ми со пре­во­дот од ру­ски, кој се бр­ка­ше со ак­тер­ски­те ди­ја­ло­зи. Но тоа не го на­ру­ши уба­ви­от впе­ча­ток. Са­ла­та бе­ше пол­на со пуб­ли­ка. Од нај­воз­рас­ни до де­ца, ди­рек­то­ри, ак­те­ри, ре­жи­се­ри, па и вла­ди­ка­та Пе­тар ја гле­да­ше “Ро­мео и Ју­ли­ја”.
Фес­ти­ва­лот се одр­жу­ва до чет­вр­ток, а про­дол­жи си­но­ќа, со адап­та­ци­ја на “Кра­лот Лир” со ак­те­ри од Фин­ска. За де­нес се нај­а­ве­ни две ис­клу­чи­тел­но важ­ни ра­бо­тил­ни­ци со врв­ни гос­ти од све­тот. Ж. Здрав­ков­ска

И ком­би­не­зо­ни на Шек­спирКом­би­не­зо­ни, бо­ди ма­ич­ки, де­ло­ви од дол­на об­ле­ка, фус­та­ни и дру­ги пар­чи­ња од гар­де­ро­ба­та што ја но­се­ле би­тол­ски­те ак­те­ри на прет­ста­ви­те, обе­се­ни на жи­ци ка­ко за су­ше­ње, се ве­ат пред те­а­тар­ско­то би­фе во Би­то­ла. Ова е нај­не­о­бич­ни­от пер­фор­манс кој по­ка­жу­ва де­ка во Би­то­ла се слу­чу­ва те­а­тар­ски фес­ти­вал. Од Би­тол­ски­от те­а­тар ве­лат де­ка об­ле­ка­та ја из­бра­ле по ко­ло­рит, ина­ку ја но­се­ле еми­нен­тни ма­ке­дон­ски ак­те­ри на зна­чај­ни прет­ста­ви.

Ср­би­те ни одр­жаа час по те­а­тар­ска кул­ту­ра

Ак­те­ри­те од На­ци­о­нал­ни­от те­а­тар од Бел­град ни одр­жаа час по те­а­тар­ска кул­ту­ра. При са­бот­на­та из­вед­ба­та на “Хен­ри Шес­ти” (прв дел), по­че­каа са­мо пет ми­ну­ти по до­го­во­ре­ни­от тер­мин за прет­ста­ва­та и за­поч­наа со из­вед­ба­та, со што ин­ди­рек­тно ука­жаа де­ка на те­а­тар се до­а­ѓа нав­ре­ме. Има­ше гос­ти кои дој­доа ду­ри и по­ло­ви­на час по по­че­то­кот на прет­ста­ва­та.

Гра­до­на­чал­ни­кот на­ре­чен дан­ски принц

Фес­ти­ва­лот е во рам­ки на “Бит-фест”, а ди­рек­то­рот на БНТ, Ва­лен­тин Све­то­за­рев, го по­ви­ка на сце­на би­тол­ски­от гра­до­на­чал­ник со збо­ро­ви­те “прин­цу дан­ски”, заш­то во ак­тер­ски­те де­но­ви го иг­рал Хам­лет.
“Ова е ис­клу­чи­тел­на си­ту­а­ци­ја­та, мо­же­би и шек­спи­ров­ска, да ве поз­дра­ви еден од 8 ми­ли­о­ни и 230 ил­ја­ди гра­до­на­чал­ни­ци кој е единс­тве­ни­от што бил и Хам­лет”, ре­че Вла­ди­мир Та­ле­ски пред при­сут­ни­те.

Ви се допаѓа написот? Споделете го!

Коментарите се затворени.

I pushed casus telefon back from my casus telefon desk and spun around in my chair to face her. Cathleen dropped to the floor on her knees. She unzipped my fly, casus telefon unbuckled my belt casus telefon and unfastened my trousers. I lifted my casus telefon hips as she pulled my suit pants and underwear down to my knees. I tossed my casus telefon tie over my shoulder and tucked my shirt up out of the way. My cock was hard by the time she exposed it and she covered with her sensuous mouth. No one sucked cock better than Cathleen and she quickly had me on the verge of cumming
casus telefon
-