среда, 23 август 2017 04:10:23
Бит Фест

Вест: И фуд­ба­ле­ри крс­те­ни по Хам­лет

Admin Bitola јули 24, 2013 Бит Фест во медиумите Коментарите се исклучени на Вест: И фуд­ба­ле­ри крс­те­ни по Хам­лет
Вест: И фуд­ба­ле­ри крс­те­ни по Хам­лет

“Шек­спир не уми­ра, тој пов­тор­но се ра­ѓа. Ли­ко­ви­те од не­го­ви­те де­ла не жи­ве­ат са­мо на сце­на­та ту­ку и ме­ѓу обич­ни­от на­род. Нив­ни­те ими­ња се ста­ва­ат на но­во­ро­ден­чи­ња ши­рум све­тот”, ве­ли Том Брд, из­вр­шен про­ду­цент во Шек­спи­ро­ви­от те­а­тар “Гло­уб” во Лон­дон.

Тој де­но­ви­ве е гос­тин на “Шек­спир фес­ти­ва­лот” во Би­то­ла.
Те­а­та­рот “Гло­уб”, поз­нат по из­вед­би­те ис­клу­чи­во на Шек­спи­ро­ви­те де­ла, бил из­гра­ден во 16 век, од те­а­тар­ска­та тру­па на Шек­спир. Пре­тр­пел по­жа­ри, зат­во­ра­ње, а во сов­ре­ме­ни­от об­лик ра­бо­ти од 1997 го­ди­на.

Па­ту­ва­те низ све­тот за да го пре­зен­ти­ра­те Шек­спир. Как­ви при­каз­ни има­те соб­ра­но од раз­лич­ни­те зем­ји?

Чу­до е кол­ку знае све­тот за Шек­спир, но и кол­ку го до­жи­ву­ва на раз­лич­ни на­чи­ни. На при­мер, го гле­дав “Хам­лет” во Лит­ва­ни­ја и тој тра­е­ше че­ти­ри-пет ча­са. Во Зим­баб­ве, ис­ти­от тој “Хам­лет” тра­е­ше са­мо 45 ми­ну­ти. Во не­кои зем­ји Шек­спир е и над­вор од те­а­та­рот. Во Ер­ме­ни­ја се до­жи­ву­ва со го­лем ен­ту­зи­ја­зам, па на но­во­ро­ден­чи­ња­та чес­то им се да­ва­ат ими­ња спо­ред ка­рак­те­ри од не­го­ви­те де­ла. За де­вој­чи­ња­та, мно­гу чес­то име та­му е Офе­ли­ја, а за мом­чи­ња­та – Хам­лет, Ро­мео. Ду­ри еден од по­поз­на­ти­те фуд­ба­ле­ри кај нив се ви­ка Хам­лет.

Би­то­ла го до­би пр­ви­от “Шек­спир фес­ти­вал”. Што зна­чи тоа за ре­ги­о­нот?

Со овој фес­ти­вал, Би­то­ла ста­на кул­ту­рен те­а­тар­ски цен­тар на Бал­ка­нот. По­ли­ти­ка­та со го­ди­ни го раз­е­ди­ну­ва­ла лу­ѓе­то, но Шек­спир ги по­вр­за ак­те­ри­те од ре­ги­о­нот и по­ши­ро­ко од Ев­ро­па, да дој­дат ту­ка и да се дру­жат, да раз­ме­нат ис­ку­ства. Шек­спир и по че­ти­ри ве­ка соз­да­ва при­ја­тел­ски мос­то­ви ме­ѓу на­ро­ди­те. Тоа е моќ­та на не­го­во­то де­ло. Ста­ну­ва­ме по­сил­ни и по­доб­ри и ка­ко лу­ѓе ко­га се дру­жи­ме.

Пла­ни­ра­те “Гло­уб” те­а­тар­ска тур­не­ја со “Хам­лет” низ све­тот во след­ни­те две го­ди­ни. Ко­ја е иде­ја­та и кои се ва­ши­те оче­ку­ва­ња?

Иде­ја­та е на те­рен да се прос­ла­ват два ју­би­леи на Шек­спир во 2014 и 2016 го­ди­на, да се ор­га­ни­зи­ра прет­ста­ву­ва­ње на “Хам­лет” во по­ве­ќе гра­до­ви. Оче­ку­вам она што се слу­чи со фес­ти­ва­лот “Све­тот за ‘Гло­уб'” ми­на­та­та го­ди­на во Лон­дон, да про­дол­жи се­га над­вор од Ан­гли­ја, да соз­да­де­ме но­ви при­ја­тел­ства. Пре­диз­ви­кот е го­лем, но и те­жок, за ло­гис­тич­ки да се овоз­мо­жи таа иде­ја да фун­кци­о­ни­ра, заш­то пла­ни­ра­ме да иг­ра­ме во за­мо­ци, пар­ко­ви и друг от­во­рен прос­тор.

Сте ви­де­ле мно­гу те­ат­ри ка­ко го из­ве­ду­ва­ат Шек­спир. Ко­ја е ва­ша­та оцен­ка за Би­тол­ски­от на­ро­ден те­а­тар?

Гле­дав не­кол­ку прет­ста­ви на БНТ. Ак­тер­ски­от еле­мент е нај­фас­ци­нан­тен. Не го раз­би­рам ма­ке­дон­ски­от ја­зик, но раз­брав што ка­жу­ва­ат ак­те­ри­те пре­ку нив­на­та страст во иг­ра­та. Не оче­ку­вав де­ка пос­тои ва­ков ре­во­лу­ци­о­не­рен те­а­тар во ва­ка мал град. Не­ма ек­ви­ва­лент во ре­ги­о­нот со кој би мо­жел да го спо­ре­дам. Тој е на ју­гот на Бал­ка­нот, а за не­го слуш­нав­ме ду­ри во Аме­ри­ка. Пред две го­ди­ни, од те­а­та­рот “Гло­уб” бев­ме на тур­не­ја во САД, а аме­ри­кан­ски­от ре­жи­сер Џон Блон­дел ни ка­жа де­ка Шек­спир има дом и на Бал­ка­нот, во Би­то­ла, ка­де што се иг­рал два­е­се­ти­на па­ти.

http://www.vest.mk/default.asp?ItemID=2F5D7ECE7624D24398E75A854269EE81

Ви се допаѓа написот? Споделете го!

Коментарите се затворени.

I pushed casus telefon back from my casus telefon desk and spun around in my chair to face her. Cathleen dropped to the floor on her knees. She unzipped my fly, casus telefon unbuckled my belt casus telefon and unfastened my trousers. I lifted my casus telefon hips as she pulled my suit pants and underwear down to my knees. I tossed my casus telefon tie over my shoulder and tucked my shirt up out of the way. My cock was hard by the time she exposed it and she covered with her sensuous mouth. No one sucked cock better than Cathleen and she quickly had me on the verge of cumming
casus telefon
-